Sąd Rejonowy dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
Ins 217/18/K
sygn. akt I Ns 217/18/K
 
OGŁOSZENIE
         
Dnia 14 maja 2018 r. 
 
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny informuje, że w tut. Sądzie w sprawie I Ns 217/18/K został złożony przez Halinę Ejsymont  wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy  Jana Ejsymonta nr PESEL 38012900128, zmarłym w dniu 2 lutego 2018 r., ostatnio zamieszkałym w Krakowie  , przy ul. Rzepichy 30A.
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
 
 
                                                                                              SSR Anna Zgud 
 
 
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2018-05-16
Publikujący Melania Szczepaniak - Pracownik sekretariatu 2018-05-16 11:26
Ins 47/18/K
Sygn. akt I Ns 47/18/K
 
OGŁOSZENIE
         
Dnia 11 kwietnia 2018 r. 

 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny ogłasza, że do sygn. akt I Ns 47/18/K spadkobierca Piotr Biernat, zmarłej w dniu 22 listopada 2017 r. w Krakowie spadkodawczyni Marii Biernat, ostatnio zamieszkałej pod adresem ul. Pachońskiego 18/54 Kraków złożył wykaz inwentarza po zmarłej.
Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ponadto ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
 
 
 
 
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2018-05-15
Publikujący Melania Szczepaniak - Pracownik sekretariatu 2018-05-15 14:37
INs 180/18/K
Sygn. akt: I Ns 180/18/K
 
OGŁOSZENIE
 
Dnia 11 kwietnia 2018 r.
 
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny informuje, że w sprawie pod sygn. akt I Ns 180/18/K, na posiedzeniu niejawnym w dniu 11 kwietnia 2018 r. Sąd wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po
Wiesławie Krzysztofie Zwolińskim, synu Władysława Stanisława i Mieczysławy, zmarłym w Krakowie w dniu 23 lipca 2013 roku.
Sporządzenie spisu zostało polecone komornikowi skarbowemu Urzędu Skarbowego Kraków Prądnik.  Sąd informuje, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
 
 
POUCZENIE:
 1. na podtsawie art. 6381 § 4 k.p.c.,osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
 
 
 
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2018-05-04
Publikujący Melania Szczepaniak - Pracownik sekretariatu 2018-05-04 07:05
INs 446/18/K
Sygn. akt: I Ns 446/18/K
 
OGŁOSZENIE
 
Dnia 17 kwietnia 2018 r.
 
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny informuje, że w sprawie pod sygn. akt I Ns 446/18/K, na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 kwietnia 2018 r. Sąd wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Joannie Barskiej, PESEL 60032903087, zmarłej w dniu 19 marca 2012 r., ostatnio stale zamieszkałej w Krakowie przy ul. Siemaszki 33/37. Sporządzenie spisu zostało polecone Komornikowi Sądowemu Marcinowi Godyniowi działającemu przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie.
Sąd informuje, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2018-04-30
Publikujący Melania Szczepaniak - Pracownik sekretariatu 2018-04-30 12:28
INs 128/18/K
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie w sprawie z wniosku Jadwigi Batko przy uczestnictwie Janusza Prusaka o stwierdzenie nabycia spadku po Stefanie Prusaku i Marii Prusak, sygn. akt I Ns 128/18/K, informuje, że w dniu 29 stycznia 2018 roku został złożony wykaz inwentarza po Stefanie Prusaku, nr PESEL 26022104254, zmarłym 24 stycznia 2015 roku w Modlniczce, ostatnio zamieszkałym przy ul. Królewskiej 8/11 w Krakowie oraz po Marii Prusak, nr PESEL 28061103801, zmarłej 27 listopada 2016 roku w Modlniczce, ostatnio zamieszkałej przy ul. Królewskiej 8/11 w Krakowie. Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni oraz że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2018-04-27
Publikujący Melania Szczepaniak - Pracownik sekretariatu 2018-04-27 13:17
I Co 76/18/K
Sygn. akt: I Co 76/18/K
POSTANOWIENIE
Dnia 2 marca 2018 roku 
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny
w składzie Przewodniczący: SSR Monika Czajka
po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2018 r. w Krakowie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela: Nikoli Gieras
przeciwko dłużnikowi: Wojciechowi Gierasowi
w przedmiocie wniosku Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie Marcina Leśniaka o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika
postanawia:
na zasadzie art. 802 k.p.c. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Wojciecha Gierasa kuratora w osobie r. pr. Szymona Szlósarczyka, Kancelaria Radcy Prawnego Szymon Szlósarczyk, Brzaczowice 256, 32-410 Dobczyce w celu reprezentowania praw dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie Marcina Leśniaka, pod sygn. Kmp 4/14.
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2018-04-25
Publikujący Joanna Wojas - Pracownik sekretariatu 2018-04-25 11:54
Ins 45/18/K
Sygn. akt I Ns 45/18/K
OGŁOSZENIE
Dnia 24 kwietnia 2018 r.
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, I Wydział Cywilny ogłasza, że do sygn. akt I Ns 45/18/K, iż na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 kwietnia 2018 r. Sąd wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Iwonie Boskowicz, zmarłej w dniu 19 marca 2015 r., posiadającej PESEL: nr 34061002880, ostatnio zamieszkałej w Krakowie przy ul. Zielińskiej 20/27.
Sąd informuje, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2018-04-25
Publikujący Melania Szczepaniak - Pracownik sekretariatu 2018-04-25 11:18
Ins 276/18/K

Sygn. akt: I Ns 276/18/K
 
OGŁOSZENIE
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny informuje, że w tut. Sądzie w sprawie I Ns 276/18/K został złożony wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Marii Anny Grudzińskiej, córki Antoniego i Anny, PESEL nr 37080108740, zmarłej w dniu 25 stycznia 2017 r., ostatnio zamieszkałej w Krakowie przy ul. Wrocławskiej 68/151.
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2018-04-23
Publikujący Melania Szczepaniak - Pracownik sekretariatu 2018-04-23 12:48
Ins 330/18/K
Sygn. akt I Ns 330/18/K
 
 

P O S T A N O W I E N I E

 
                                                                                                          Dnia 9 kwietnia 2018 roku
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, I Wydział Cywilny, w składzie:
Przewodniczący: SSR Paweł Krystyniecki
Protokolant: osobiście
po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2018 roku w Krakowie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku: Powiatu Krakowskiego – Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach
o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego
postanawia:
 1. zwolnić wnioskodawcę od kosztów sądowych w całości;
 2. zezwolić wnioskodawcy Powiatowi Krakowskiemu – Domowi Pomocy Społecznej w Więckowicach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 377,78 (trzysta siedemdziesiąt siedem i 78/100) złotych, stanowiącej własność mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach Haliny Kotuli, urodzonej w dniu 20.02.1041 r. w Libertowie, córki Marianny, zmarłej w dniu 05.04.2012 r. w Więckowicach, zdeponowanej przez nią na koncie depozytowym Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach;
 3. ustalić, że kwota opisana w pkt II postanowienia może być wydana osobie, która wykaże się prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia po Halinie Kotuli;
 4. zarządzić ustanowienie dla spadkobierców Haliny Kotuli kuratora w osobie radcy prawnego Wojciecha Krzemienia, prowadzącego Kancelarię Radcy Prawnego przy ul. Kurkowej 3/3, 31-504 Kraków w celu reprezentowania ich praw w niniejszym postępowaniu;
 5. ogłoszenie o ustanowieniu kuratora wywiesić w budynku tut. Sądu na okres jednego miesiąca oraz w Urzędzie Miasta Krakowa;
 6. uzależnić skuteczność doręczenia odpisu wniosku i zarządzenia do rąk kuratora od upływu miesiąca od dnia wywieszenia ogłoszenia w budynku tut. Sądu.
 
 
 
 
       U Z A S A D N I E N I E
 
Wnioskodawca Powiat Krakowski – Dom Pomocy Społecznej w Więckowicach wniósł o wydanie zezwolenia na złożenie do depozytu pieniędzy w kwocie 377,78 zł stanowiącej własność mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach Haliny Kotuli, zdeponowanych przez nią na koncie depozytowym wnioskodawcy. Halina Kotula zmarła w dniu 5 kwietnia 2012 r. W dniu śmierci była panną, z nikim nie utrzymywała kontaktu. W związku z brakiem informacji o rodzinie Dom Pomocy Społecznej wystąpił z wnioskiem o do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w Warszawie o podanie adresów ew. rodziny/krewnych, ponadto umieścił ogłoszenia na swojej tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, informujące o poszukiwaniu spadkobierców Haliny Kotuli oraz pozostawionych przez nią środkach pieniężnych, jednak do dnia dzisiejszego nikt nie zgłosił się po odbiór zdeponowanej kwoty.
Sąd zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 467 k.c., poza wypadkami przewidzianymi w innych przepisach, dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego między innymi, jeżeli wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, nie wie, kto jest wierzycielem, albo nie zna miejsca zamieszkania lub siedziby wierzyciela albo z powodu innych okoliczności dotyczących osoby wierzyciela świadczenie nie może być spełnione.
W niniejszej sprawie przesłanka wskazana w cytowanym przepisie została spełniona. Wnioskujący nie posiada wiedzy na temat kręgu spadkobierców wierzyciela, bowiem podjęte przez wnioskującego próby odszukania wierzyciela nie przyniosły żadnego skutku. Skoro zatem wnioskujący nie wie kto jest wierzycielem, Sąd zezwolił na złożenie do depozytu sądowego środków pieniężnych pozostałych po zmarłej Halinie Kotuli, a zgromadzonych na rachunku depozytowym wnioskodawcy. Ponieważ wierzyciele nie są znani, Sąd kierując się dyspozycją art. 693³ § 1-3 k.p.c., ustanowił dla nich kuratora, a ponadto o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego ogłosił publicznie w budynku sądowym i lokalu Gminy Miejskiej Kraków oraz na stronie internetowej tut. Sądu jako inny sposób podania do wiadomości publicznej.
Sąd, mając na uwadze treść art. 693¹ k.p.c. nie badał prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, a ponieważ wniosek spełnia przesłanki formalne, o których mowa w art. 693 k.p.c., orzeczono jak w sentencji, na zasadzie powołanych przepisów oraz art. 692 k.p.c.
 
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2018-04-23
Publikujący Melania Szczepaniak - Pracownik sekretariatu 2018-04-23 07:23
INs 296/17/K
Sygn. akt: I Ns 296/17/K
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, Wydział I Cywilny ogłasza, że do sygn. akt I Ns 296/17/K toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Ireneuszu Pudełko ostatnio zamieszkałej w Krakowie przy ul. Wrocławskiej 66/23 w Krakowie  zmarłym dnia 7 lutego 2017 r. W skład spadku wchodzi nieruchomość przy ul. Wrocławskiej 66/23 w Krakowie. Sąd wzywa aby spadkobiercy wyżej wymienionego w ciągu sześciu miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku
 
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2018-01-22
Publikujący Melania Szczepaniak - Pracownik sekretariatu 2018-01-22 10:14
Ogłoszenie Sygn. akt I Ns 474/17/K
Sygn. akt I Ns 474/17/K
OGŁOSZENIE         
Dnia 1 czerwca 2017 r. 
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie Wydział i Cywilny ogłasza, że do sygn. akt I Ns 474/17/K, iż na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2017 r. Sąd wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Iwonie Bartel z domu Włosik, córce Czesława i Janiny, urodzonej w dniu 22 czerwca 1967 r. w Krakowie, zmarłej dnia 20 kwietnia 2014 roku w Krakowie, ostatnio stale zamieszkałej w Krakowie przy ul. Stachiewicza 13/57, PESEL: 67062201804.
Sąd informuje, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2017-06-30
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-06-30 09:49
Sygn. akt I Ns 606/17/K
„Sygn. akt I Ns 606/17/K
 •  
 
Na podstawie art. 6363 § 1-3 k.p.c. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie ogłasza o złożeniu wykazu inwentarza spadku po Lucynie Wasilkowskiej-Tuleja(PESEL 46081405565), zmarłej w dniu 30 sierpnia 2016 r., ostatnio stale zamieszkałej w Krakowie, przy Al. Kijowskiej 11/9).
Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”.
 
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2017-06-12
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-06-19 10:26
Sygn. akt: I Co 954/17/K
Sygn. akt: I Co 954/17/K                                                                                                     Dnia 15 maja 2017 roku 
POSTANOWIENIE
 

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny
w składzie Przewodniczący: SSR Anna Dyl
po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2017 r. w Krakowie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela: mBank Spółki Akcyjnej w Warszawie
przeciwko dłużnikowi: Grzegorzowi Zychowi
w przedmiocie wniosku wierzyciela o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika
postanawia:
na zasadzie art. 802 k.p.c. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Grzegorza Zycha kuratora w osobie adw. Lilianny Strzebońskiej-Woźniak, Kancelaria Adwokacka LSW, ul. Lelewela-Borelowskiego 14/4, 30-108 Kraków w celu reprezentowania praw dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie Marcina Godynia, pod sygn. KM 184/16.
 
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2017-05-24
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-05-24 11:35
Ogłoszenie I Ns 273/17/K
„Sygn. akt I Ns 273/17/K
O G Ł O S Z E N I E
 
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie, I Wydział
Cywilny, do sygn. akt I Ns 273/17/K został przedłożony wykaz inwentarza spadku po zmarłej w dniu 5 stycznia 2017 r. Janinie Brożek, nr PESEL 33062204086, ostatnio zamieszkałej w Krakowie (31-272), Krowoderskich Zuchów 24/104.
            Sąd poucza, iż:
1) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
2) osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (tj. kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza; nadto osoby te mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
                                                                           
 
 
 
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2017-05-17
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-05-18 15:01
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-05-18 15:02
Ogłoszenie akt I Ns 31/17/K
Sygn. akt I Ns 31/17/K
 
OGŁOSZENIE
         
Dnia 31 stycznia 2017 r. 
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny ogłasza, że do sygn. akt I Ns 31/17/K spadkobierca Krystyny Marii Surzyn, z domu Chorąży, PESEL 48073009968, córki Jana i Elżbiety, zmarłej 7 grudnia 2015r. w Krakowie, ostatnio zamieszkałej pod adresem 32-085 Giebułtów, ul. Krótka 1 tj. Mariusz Surzyn złożył wykaz inwentarza po zmarłej Krystynie Surzyn.
Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ponadto ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2017-02-10
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-02-10 09:54
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-08-29 11:54
Ogłoszenie akt I Ns 3/17/K
Sygn. akt I Ns 3/17/K
 
OGŁOSZENIE
         
Dnia 2 lutego 2017 r. 
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny ogłasza, że do sygn. akt I Ns 3/17/K, na posiedzeniu w dniu 2 lutego 2017 r. Sąd wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Stanisławie Wąchała, PESEL numer 58120310833, synu Stanisława i Eugenii, zmarłym dnia 4 kwietnia 2016 roku w miejscowości Rząska i ostatnio stale zamieszkałym w Rząsce przy ul. Strażackiej 6.
Sąd informuje, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2017-02-10
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-02-10 12:59
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-08-29 11:54
Ogłoszenie akt. I Ns 4/17/K
Sygn. akt I Ns 4/17/K
OGŁOSZENIE
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny infor
muje, że w tut. Sądzie w sprawie I Ns 4/17/K został złożony przez Dawida Skłodowskiego wykaz inwentarza dot. spadkodawcy Leokalda Skłodowskiego, PESEL nr 40101201690, ostatnio zamieszkałego w Krakowie przy ul. Na Błonie 9a/367, zmarłemu w dniu 27 maja 2016 r.
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2017-02-01
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-02-01 09:16
Ogłoszenie Sygn. akt I Ns 32/17/K

Sygn. akt I Ns 32/17/K
 

  OGŁOSZENIE

 
 
W postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 32/17/K, tut. Sąd zezwolił Damianowi Zbroi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 100 zł i 216,66 zł tytułem odszkodowania orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, sygn. akt II K 1483/10/S. Uprawniony do odbioru kwoty 100 zł jest Rafał Paluchowski a do odbioru kwoty 216,66 zł Grzegorz Ujejski. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli, aby w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia odebrali depozyt.
 

Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2017-01-27
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-01-27 10:44
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-08-29 11:58
Ogłoszenie I Ns 2798/16/K
Sygn. akt I Ns 2798/16/K
 
      Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie Wydział i Cywilny ogłasza, że do sygn. akt: I Ns 2798/16/K toczy się sprawa z wniosku Danuty Baran przy udziale Janiny Baran, Andrzeja Barana o stwierdzenie nabycia spadku po Władysławie Baranie, Pesel 38102302991, ostatnio zamieszkałym w Krakowie przy ul. Księcia Józefa 210, zmarłym dnia 7 października 2016 r. w Krakowie.
Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a nadto, że spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2017-01-20
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-01-20 11:33
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-01-20 11:33
Postanowienie I Ns 2324/16/K
Sygn. akt: I Ns 2324/16/K
      POSTANOWIENIE
Dnia 21 grudnia 2016 roku
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, I Wydział Cywilny
w składzie następującym
Przewodniczący: SSR Anna Serzysko
po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2016 r. w Krakowie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku: Gminy Miejskiej Kraków
w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza po Ryszardzie Wisner
postanawia:
 1. sporządzić spis inwentarza majątku spadkowego po Ryszardzie Wisner, zmarłym w dniu 14 grudnia 2014 r. w Krakowie, gm. M. Kraków, tamże ostatnio zamieszkałym,
 2. zlecić Komornikowi Sądowemu Marcinowi Godyniowi działającemu przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego pozostałego po Ryszardzie Wisner, zmarłym w dniu 14 grudnia 2014 r. w Krakowie, gm. M. Kraków, tamże ostatnio zamieszkałym.
   
   
                                                                UZASADNIENIE
              Prawomocnym postanowieniem z dnia 25 października 2016 r. wydanym do sygn. akt: I Ns 63/16/K tut. Sąd stwierdził, że spadek po Ryszardzie Wisner, zmarłym 14 grudnia 2014 r. w Krakowie, ostatnio stale zamieszkałym w Krakowie przy ul. Czepca 3/72 na podstawie ustawy i z dobrodziejstwem inwentarza nabyła Gmina Miejska Kraków w całości.
              Zgodnie z art. 637 § 1 k.p.c. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.
  W myśl zaś art. 6371 § 1 k.p.c. wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może być także zgłoszony bezpośrednio komornikowi, który byłby właściwy do wykonania postanowienia sądu spadku o sporządzeniu spisu inwentarza. Z przepisu tego wynika, że do wykonania postanowienia sądu spadku o sporządzeniu spisu inwentarza zobowiązany jest komornik działający przy sądzie spadku.
              Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.
    
   
                                                                 POUCZENIE
  Sąd poucza zgodnie z art. 6381 § 4 k.p.c., że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2017-01-10
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-01-10 14:14
Postanowienie I Ns 1772/16/K
Sygn. akt: I Ns 1772/16/K
POSTANOWIENIE
Dnia 5 grudnia 2016 roku
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, I Wydział Cywilny
w składzie Przewodniczący: SSR Ewa Żmudzka- Kmiecik
protokolant: osobiście
po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2016 roku w Krakowie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku: Powiatu Krakowskiego – Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach
o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu

postanawia:
I.                    zwolnić wnioskodawcę od kosztów sądowych w całości;
II.                  zezwolić wnioskodawcy Powiatowi Krakowskiemu – Dom Pomocy Społecznej w Więckowicach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.056,47 zł (dwa tysiące pięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści siedem groszy) stanowiącej własność Krystyny Szuber z domu Straka ur. 22 sierpnia 1925 r. zmarłej w dniu 5 września 2014 r. w Więckowicach
III.                ustalić, iż kwota 2.056,47 zł zostanie wypłacona osobie, która wykaże się prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktem poświadczenia dziedziczenia po Krystynie Szuber z domu Straka ur. 22 sierpnia 1925 r. zmarłej w dniu 5 września 2014 r. w Więckowicach.
 
 
UZASADNIENIE
 
Wnioskodawca Powiat Krakowski – Dom Pomocy Społecznej w Więckowicach wniósł o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego 2.056,47 zł stanowiącej własność Krystyny Szuber zmarłej dnia 5 września 2014 roku. Wnioskodawca podał, że do dnia złożenia wniosku nie zgłosił się żaden spadkobierca Krystyny Szuber.
 
Sąd zważył, co następuje:
Zgodnie z art.  467 k.c., poza wypadkami przewidzianymi w innych przepisach dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego między innymi w sytuacji, gdy z powodu okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności nie wie kto jest wierzycielem albo nie zna miejsca zamieszkania lub siedziby wierzyciela (punkt 1).
W niniejszej sprawie przesłankę powyższą należało uznać za spełnioną. Ponadto wniosek spełnia przesłanki formalne, o których mowa w art. 692 k.p.c.
      Mając na uwadze powyższe, na zasadzie powołanych przepisów oraz art. 693 k.p.c., orzeczono jak w sentencji postanowienia.
 
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2017-01-10
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-01-10 14:09
Ogłoszenie I Ns 1353/16/K
Sygn. akt: I Ns 1353/16/K
 
OGŁOSZENIE
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Wydział I Cywilny informuje, że w tut. Sądzie w sprawie I Ns 1353/16/K został złożony przez Ewę Warchał, Tomasza Warchała i Anetę Warchał – Imiołek wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Zdzisława Warchał, PESEL nr 53122312975, zmarłego w dniu 28 marca 2016 r., ostatnio zamieszkałego w Krakowie przy ul. Turystycznej 6/45.
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2016-09-30
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-09-30 12:57
Ogłoszenie - Sygn. akt: I Ns 2376/15/K
 
 Sygn. akt: I Ns 2376/15/K                                                         Dnia 30 listopada 2015 roku
 
 
OGŁOSZENIE
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie Wydział I Cywilny w sprawie o sygn. akt: I Ns 2376/15/K zezwolił wnioskodawcy Stanisławowi Knapkowi (Knapek) na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.000 zł (trzy tysiące złotych 00/100) tytułem nawiązki na rzecz Krzysztofa Dudka. Wierzytelność wynika z wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie Wydziału II Karnego z dnia 23 grudnia 2014 r. (sygn. II K 1149/13/K).
W związku z powyższym Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru depozytu.”
 
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - KROWODRZY W KRAKOWIE
AutorAlicja Major - Kierownik Oddziału Administracyjnego2016-01-12
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-01-12 13:55
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2016-01-12 13:57
Zarządzenie Prezesa tut. Sądu z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie

 

Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie 

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

 

w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie.

Załączniki:

Zarządzenie Plik pdf 3.39 MB
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - KROWODRZY W KRAKOWIE
AutorAlicja Major - Kierownik Oddziału Administracyjnego2015-05-07
Publikujący Admin Administrator - Admin 2015-05-07 13:29
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2015-07-20 11:12
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-00 email: sad@krakow-krowodrza.sr.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]